Archiv
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

Analýza potenciálu produkce a účinnosti separace papíru, skla a plastů ze směsných KO v obcích nad 3000 obyvatel

Postup řešení projektu

Úvodní část výzkumu byla zaměřena na více než 400 obcí s počtem obyvatel nad 3000 ze všech krajů, které mají nebo mohou mít povinnost zpracovat Plánu odpadového hospodářství původce — obce. Zde jsou prezentovány úvodní analýzy údajů o produkci odpadů v obcích za rok 2012 ve vztahu k cílům směrnice ES/98/2008 a ES/31/99. Podklady o OH obcí za rok 2012 byly získány z informačního systému ISOH na základě pověření ze strany MŽP. Souběžně jsou oslovovány obce s nabídkou zapojení do projektu, v první fázi formou poskytnutí údajů o OH za rok 2013.

Analýzy spočívají v porovnání úspěšnosti při odděleném shromažďování odpadů k využití (papír, sklo, plasty) ve vybraném souboru obcí a měst. Výstupem analýzy je porovnání výkonnosti odpadového hospodářství obcí ve vztahu k cílům směrnice ES/98/2008 (metodou “benchmarking”). Toto porovnání umožňuje identifikovat nejúspěšnější obce a města, která budou oslovena za účelem zpracování studií dobré praxe v řízení odpadového hospodářství. Tyto případové studie budou na základě souhlasu obcí publikované na projektovém webu a tak zpřístupněny jako příklady pro inspiraci dalších obcí a měst.

Vyhodnocení separace odpadů obcí a měst nad 3000 obyvatel

Výzkum byl zaměřen na dva aspekty produkce odpadů, potenciál produkce vybraných složek KO (papír, sklo, plasty) a jejich skutečně odděleně shromážděné množství v obcích. Potenciál produkce odpadů a produkce odpadů jsou hodnoceny ve dvou variantách, nejprve jen na základě produkce evidované obcemi/městy pod kódem A00 (zpráva ke stažení ZDE)a poté v rozšířené variantě jako produkce A00 plus odpady předávané občany do zařízení pro sběr a výkup evidované BN30 (zpráva ke stažení ZDE). Potenciál produkce a produkce odpadů jsou pak porovnány navzájem a s cílem směrnice ES/98/2008 na 50% využití těchto složek domovních a podobných odpadů. Pro přehlednost bylo z analýzy prezentované níže vyloučeno 5 % extrémních hodnot, které mohou indikovat chybu v datech.

Potenciál produkce

Jedná se o ukazatel teoretické produkce dané složky odpadů v případě, že by nebyla prováděna žádná opatření pro oddělené shromažďování odpadů. Potenciál produkce je stanoven na základě

  • produkce odpadů obce/města (za rok 2012);
  • teoretické skladby směsných komunálních odpadů z domácností (dle výsledků projektu z Programu Výzkumu a vývoje MŽP ČR č. SP/II/2f1/132/08: “Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání”, PřF UK v Praze, 2008-2010);
  • statistických údajů o zdrojích energie pro vytápění bytů v obcích (ČSÚ, SLBD 2011).
Produkce odpadů v obcích/městech

Předmětem sledování jsou hlavní odděleně shromažďované složky komunálních odpadů — papír, sklo a plasty.

Papír: jako suma 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01 (odpady papíru nebo s převažující složkou papíru).

Plasty: jako suma 15 01 02, 20 01 39 (odpady plastů).

Sklo: jako suma 15 01 07, 20 01 02 (odpady skla).

Má se za to, že produkované odpady jsou odděleně shromažďovány za účelem využití a předávány k dalšímu využití, a proto je produkce těchto odpadů interpretována jako využití daných odpadů.

Účinnost separace v obcích/městech

Jedná se o poměrový ukazatel

Produkce odpadu / Potenciál produkce odpadu.

Ukazatel vyjadřuje, jaký podíl z celkového potenciálu produkce odpadů byl v jednotlivých městech odděleně shromážděn k využití. Tento ukazatel může nabývat hodnoty i vyšší než 1 a to v případech, že

  • počet lidí v obci/městě je sezónně nebo celoročně navyšován v důsledku rekreace, školství, turnusového dojíždění do zaměstnání (u krátkodobě pobývajících převažuje dobře tříditelný obalový odpad);
  • skutečná skladba domovních odpadů se liší od výzkumem stanovených hodnot (tato možná příčina ovšem nevysvětluje extrémní odchylky);
  • do domovních odpadů jsou přimíchány odpady živnostenské (jak v legálním souladu, tak v rozporu se systémem OH dané obce/města);
  • evidence odpadů není vedena správně (například se do evidence přičítají odpady produkované jinými původci).

Grafické výstupy

Dále prezentované grafy vycházejí z rozšířeného pojetí produkce odpadů v obcích/městech (varianta A00 + BN30).

Z porovnání je patrné, že největší rezervy v separaci a využití odpadů jsou u plastů, více než polovina obcí a měst sledované skupiny také nedosahuje cíle pro papír a nejlepší situace je u skla, kde přibližně polovina obcí splňuje cíl pro rok 2020. Faktory úspěchu v naplňování cílů separace složek směsných KO v obcích budou předmětem dalšího výzkumu projektu.

Legenda ke grafům: Černá svislá čára v grafech zobrazených níže značí medián (hodnotu, od níž nalevo i napravo je stejný počet obcí), červená svislá čára značí 50% úroveň využití odpadů (minimální cíl pro rok 2020 dle směrnice ES/98/2008).

Analýza produkce papíru

Potenciál produkce papíru z SKO na obyv.

Produkce papíru na obyv.

Účinnost separace papíru z potenciálu produkce papíru

Analýza produkce plastů

Potenciál produkce plastů z SKO na obyv.

Produkce plastů na obyv.

Účinnost separace plastů z potenciálu produkce plastů

Analýza produkce skla

Potenciál produkce skla z SKO na obyv.

Produkce skla na obyv.

Účinnost separace skla z potenciálu produkce skla

(zpět na hlavní stránku projektu)

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.