Archiv
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

Seminář Aktuální otázky řízení kompostáren

Letošní ročník tradičního semináře se koná 12. března opět na kompostárně v Želivci. Program semináře se letos zaměřuje na čistotu a kvalitu kompostů. Zaměříme se na čistotu bioodpadů na vstupu a na možnosti jak ji ovlivnit. Dozvíme se, jak je možné čistit výmět na výstupu z kompostárny a zda je dále uplatnitelný na trhu. Zástupce UKZUZu nám vysvětlí, jak na certifikaci kompostů se zaměřením na obsah kalů z ČOV. A představí se nová kompostářská asociace. Seminář bude již tradičně zakončen exkurzí na místní kompostárně. V letošním roce se předpokládá dostavba boxu na kompostování kalů z ČOV a začíná se s dočišťováním výmětu z kompostárny. Podrobný seznam školení, jejich termínů a přihlášek na nejbližší z nich naleznete v záložce semináře nebo zde.

11. 2. 2020

Benchmarking OH obcí 2018

Připravili jsme pro Vás první článek ze seriálu Benchmarking OH obcí, který se již týká roku 2018. V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem jsou benchmarky připravované a co pro Vás v letošním roce chystáme. Článek naleznete zde. Již brzy si také budete moci srovnat výkonnost vlastní obce v účinnosti separace papíru, plastů, skla a kovů z SKO.  Ve srovnání s rokem 2015, který jsme uveřejnili v loňském roce, došlo k výraznému zlepšení účinnosti separace těchto odpadů. Sice se stále největší počet obcí pohybuje v rozmezí účinnosti separace 30 – 40 %, avšak snížil se počet obcí s účinností 20 – 30 % a naopak se zvýšil počet obcí s účinností 40 – 50 %. Řada obcí se tak blíží či již dokonce dosáhla cíle účinnosti separace pro rok 2020.

V letošním roce se chystáme připravit novinku – případové studie z nejlépe třídících obcí. To bude brzy velmi aktuální v souvislosti se záměrem na „třídící slevu“ z poplatku za skládkování SKO v připravované novele zákona o odpadech. Rádi vám pomůžeme zorientovat se v možnostech zlepšení odpadového hospodářství Vaší obce/města formou studie optimalizace separace, auditu OH obce a podobně.

Za rok 2018 se nám pro benchmarking podařilo shromáždit údaje z více než 70 obcí. Řada jich poskytla své údaje prostřednictvím našich stránek. Nicméně se nám nepodařilo shromáždit údaje z tak vysokého počtu obcí, jako pro rok 2015, a proto zatím čekáme se zveřejněním benchmarků rozdělených podle velikostních skupin obcí. K tomu by nám pomohlo, kdybyste nám poskytli údaje o produkci odpadů ve Vaší obci za rok 2018. Vaše údaje nám můžete poskytnout zde. Benchmarky budeme s využitím takto získaných údajů na jaře aktualizovat a připravíme i rozdělení podle velikostních skupin obcí.

23. 1. 2020

Termíny školení na rok 2020

Jako každý rok, i letos pro Vás připravujeme již ověřenou sadu školení pro OH obcí. Jedná se o 4 školení, která jsou pro úředníky státní správy, akreditována Ministerstvem vnitra. Často však tato školení navštěvují také pracovníci obcí nebo jiných subjektů, odpovědní za OH. Tento blok školení proběhne během jara a následně se bude opakovat na podzim tak, aby si každý našel vhodný termín. První školení se koná již 27. února a jedná se o POH obcí, jejich vyhodnocení a celkové strategické řízení rozvoje OH obce.

Vedle akreditovaných školení chystáme již tradiční semináře. V březnu Aktuální otázky řízení kompostáren a v říjnu pak Aktuální otázky řízení skládek.

Podrobný seznam školení, jejich termínů a přihlášek na nejbližší z nich naleznete v záložce semináře nebo zde.

Benchmarking OH obcí – skládkování BRKO

V sekci „Pro obce“ je zveřejněn poslední článek ze seriálu Benchmarking OH obcí. Týká se skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). Z grafů benchmarku je možné zjistit, jak na tom s plněním cíle pro snížení skládkování BRKO (max. 52 kg/obyv.) byly obce ČR  již v r. 2015 a můžete si srovnat Vaši úroveň plnění tohoto cíle s uvedeným benchmarkem. Celý článek je zde.

Koláčková (18. 11. 2019)

Benchmarking OH obcí – využití komunálních odpadů

Přinášíme Vám další článek z řady benchmarkingu OH obcí, který se zaměřuje na úroveň materiálového využití komunálních odpadů. V návrhu novely zákona o odpadech se uvažuje o tzv. „třídící slevě“, která obcím umožní snížit výši skládkovacího poplatku. Pro získání této slevy budou muset obce dosáhnout určité úrovně vytřídění komunálních odpadů pro materiálového využití. V tuto chvíli není známo, jakým způsobem se přesně bude úroveň využití stanovovat, avšak určitým vodítkem může být právě míra materiálového využití. Celý článek naleznete zde.

Koláčková (21. 10. 2019)

Nejbližší možnosti čerpání dotací z OPŽP

Příjem žádostí v nejbližší výzvě pro odpady bude spuštěn 2. 9. 2019. Tato výzva bude mimo jiné určena pro výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů:

  • systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů včetně bioodpadů,
  • sběrné dvory a sklady KO,
  • zařízení pro separaci KO a materiálové využití odpadů (nejsou podporovány kompostárny),
  • nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury.

Pro realizaci projektů v odpadovém hospodářství (OH) s finanční podporou z OPŽP nabízíme komplexní služby od studie proveditelnosti přes zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení na dodavatele až po administraci dotace a technicko-provozní dokumentaci pro provoz zařízení.

Pro pořízení domácích kompostérů, Re-Use center a dalších projektů pro předcházení vzniku odpadů se připravuje výzva na jaro 2020.

Koláčková (2. 7. 2019)

Rozbory odpadů

Na našich stránkách je zprovozněna nová sekce „Pro obce“ s podsekcí „Rozbory SKO“. Najdete tam jednoduchý návod, jak provádět rozbory směsných komunálních odpadů ve Vaší obci. Do budoucna předpokládáme postupné rozšiřování o další typy a návody pro obecní odpadové hospodářství. Těšit se můžete např. na přehled technických a ekonomických ukazatelů stavu OH obcí, který bude sloužit jako benchmarking právě Vám.

Celý návod zde.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.