Články
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

Závěry a doporučení ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2019

Dne 14. března 2019 se konal již 6. ročník odborného semináře Aktuální otázky řízení kompostáren. Letošní ročník byl zaměření na kompostování kalů z ČOV. Přinášíme Vám důležité body, které na semináři zazněly.

Doporučení

Odbyt kalů z ČOV

Podpořit rozmanité postupy pro odbyt kalů z ČOV:

  • Přímé zapracování upravených kalů (v rámci technologie ČOV) do půdy – zejména kalů z menších a středních obcí.
  • Spalování biologicky dosoušené biomasy s příměsí kalů z ČOV kvůli recyklaci fosforu v zařízeních, kde je možné fosfor následně agronomicky využít.
  • Aplikace využití kompostů na zemědělské půdě; kompost je velmi dobré hnojivo, ale v praxi naráží na nedostatek zkušeností a vysoké náklady na dopravu a aplikaci (v porovnání s minerálními hnojivy).

Mikrobiologické rozbory

  • Sjednotit výklad vyhlášky: ověření technologie se provádí, pokud 2x po sobě nevyjdou mikrobiologické testy

Závěry

V otázce možností využití kalů z ČOV na základě odborné debaty bylo konstatováno, že pokud jsou kaly použity v množství kolem 10 hm. % vsázky do zakládky kompostu, nečiní to technologii problém. Zpracování vyšších podílů kalů vyžaduje sofistikovanější postupy, jako je kompostování v halách s nuceným provzdušňováním a řízenou teplotou vsázky. Potom lze při využití kvalitních pomocných substrátů dosáhnout podílů kalů z ČOV ve vsázce cca 50 %, při dodržení hygienizačních teplot. Z hlediska množství biologicky rozložitelného odpadu produkovaného původci v poměru s množstvím kalů produkovaných na ČOV je kompostování technologií, která může ke zpracování produkce kalů z ČOV přispět jako jedna z významných technologií, avšak nemůže absorbovat veškerou produkci kalů z ČOV.

V návaznosti na výše uvedené je třeba brát v potaz i komplikace, které přináší při použití kalů na vstupu do kompostárny povinnost sledovat mikrobiologické ukazatele, neboť dlouhodobější skladování po samotném procesu zkompostování odpadů může být příčinou následné kontaminace již vyrobeného kompostu a tím znemožnění následného využití např. v zemědělství.  Není to pouze hledisko mikrobiologie, co odrazuje kompostárny od používání kalů. Je zde i komplikace technického rázu ve smyslu homogenizace vstupních surovin do zakládky, která celý proces komplikuje ale i prodražuje. Pro kompostování kalů je proto žádoucí kvalitní technologické zařízení a postupy, jako je kompostování v halách s nuceným provzdušňováním a řízenou teplotou vsázky.

Hledisko mikrobiologie kompostů po použití kalů, včetně četnějších kontrol státní správy může být jedním z důvodů, proč se mnoho kompostáren nebude chtít podílet na recyklaci živin a organické hmoty v rámci řešení kalového hospodářství ČR.

Ing. Milan Dvořák, Ph.D. (18. 4. 2019)

Školení a semináře v roce 2019

Představujeme harmonogram školení a seminářů, které pro Vás chystáme na rok 2019. Jako vloni se můžete těšit na školení akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Pracovníci veřejné správy a odpadových firem si mohou vybrat ze dvou sad školení v jarním a podzimním kole.

Vedle akreditovaných školení chystáme také tradiční konzultační semináře určené pro širokou odbornou veřejnost z řad kompostářů, skládkařů a odpadářských společností. Kompletní přehled termínů konání jednotlivých akcí včetně přihlášek naleznete ZDE.

Andrea Koláčková (3. 1. 2019)

Závěry semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2018

Ve čtvrtek 15. března se uskutečnil pravidelně pořádaný seminář Aktuální otázky řízení kompostáren 2018. Akci pořádala společnost Ing. Pavel Novák s.r.o. ve spolupráci se sdružením CZ Biom. Semináře se zúčastnili jak zástupci měst a obcí od velkých statutárních měst po malé obce s několika sty obyvateli, tak i servisní společnosti pro nakládání s odpady a zejména provozovatelé kompostáren. Seminář byl pořádán na kompostárně v Želivci u Prahy (okres Praha-východ).

Program byl rozdělen do dvou bloků. První blok byl zaměřen na zkušenosti z provozu fungujících kompostáren a možnosti jejich řízení a změny provozu s možným dopadem na provozní dokumentaci. Probrány byly možnosti a výhody provádění auditu provozu kompostárny z hlediska odpadového hospodářství jako nástroje pro rozvoj kompostáren a bezpečnost podnikání (ve vztahu k životními prostředí, kontrolní činnosti ČIŽP). Dále pak byly identifikovány důležité kroky při změně provozu kompostáren a promítnutí těchto změn do povolení k provozu a provozních řádů. V rámci prvního dopoledního bloku pak byly zmíněny dotační možnosti pro bioplynové stanice a jejich propojení s kompostárnami. Poměrně aktuálním tématem je možnost výroby biopaliva a vyvedení odpadů do režimu výrobku/certifikovaného paliva. Tato problematika byla přednesena a konzultována se zástupcem MŽP.

Druhý blok byl zaměřen na logistiku sběru a svozu bioodpadů, kdy byla prezentována překládací stanice bioodpadů a její provozní specifika pro svoz bioodpadů ze vzdálenějších oblastí a dále byl představen nástroj a postup stanovení potenciálu produkce bioodpadů ve svozové oblasti na základě fyzicky prováděných rozborů SKO, jež přispívá k správnému nasměrování sběrových a svozových kapacit při nakládání s bioodpady. Na závěr bloku byla přiblížena možnost a problematika zavádění ISO norem řady 14 000 do kompostářských zařízení s praktickými aspekty zavádění na kompostárně v Želivci, která je touto normou certifikována.

Na úplný závěr semináře čekala na účastníky exkurze na kompostárně Želivec, kde se seminář konal s odborným výkladem a praktickou ukázkou řešení kompostovací technologie.

Seminář byl plně obsazen, během jednotlivých prezentací probíhaly konstruktivní diskuze i mezi samotnými účastníky. V rámci semináře byly řešeny různé provozní problémy kompostáren, zejména s nadměrnou administrativou a řešena problematika rozsahu rozborů a kompostu. Zásadní otázkou do budoucna je možnost vyvedení mechanicky (zejména plasty) znečištěného výmětu z kompostování bioodpadů rostlinného původu z domácností do režimu výrobku (biopaliva), což je aktuální v souvislosti s rozšiřováním separace bioodpadů na sídlištní zástavbu měst. Diskuse s přítomnými odborníky z MŽP naznačila možnost řešení pomocí doplnění ustanovení §2 odst. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. Tomuto tématu se budeme i nadále věnovat.

Ing. Milan Dvořák, Ph.D. (21.3.2018)

Akreditace odborných školení

Naše partnerská společnost Odpadová poradenská s.r.o. získala na začátku března akreditaci Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Akreditace se v tuto chvíli vztahuje na odborná školení „Efektivní zapojení obyvatel do OH obce“ (konání 6. září), „POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program“ (29. března a 7. září) a „Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu“ (12. dubna). Již nyní připravujeme akreditaci také pro ostatní odborná školení, jejichž úplný seznam naleznete na stránce Semináře.

Andrea Koláčková (7. 3. 2018)

Plán odpadového hospodářství obce dle nové Metodiky certifikované MŽP

Vážení,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou na zpracování Plánu odpadového hospodářství („POH”) Vašeho města. Náš tým je autorem Metodického návodu pro zpracování POH obcí, certifikovaného Ministerstvem životního prostředí České republiky (více zde), a proto Vám se zárukou můžeme nabídnout zpracování této dokumentace.

Zpracování POH je dle zákona o odpadech povinností pro obce produkující více než 1 000 t ostatních odpadů. POH obce bude nutno zpracovat v návaznosti na v nedávné době zpracovaný nový POH Vašeho kraje, který v návaznosti na POH ČR obsahuje řadu nových zásad a cílů, jejichž realizace bude mít přímý vliv na odpadové hospodářství Vaší obce. Nevnímáme to však jen jako nutnou administrativní povinnost, ale spíše jako příležitost obce nasměrování potřebného rozvoje služeb pro odpady a/nebo pro odhalení rezerv vedoucích ke snížení tlaku na náklady odpadového hospodářství Vašeho města v budoucnosti.

Nabízíme také samostatnou dodávku software v prostředí EXCEL pro podporu zpracování POH obce v souladu s Metodickým návodem. Software provádí výpočty potřebné ke zpracování ukazatelů POH obce a obsahuje řadu tabulkových a grafických výstupů, což značně usnadňuje formální stránku zpracování této dokumentace.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na případnou spolupráci na zpracování Vašeho POH.

S pozdravem,

Ing. Pavel Novák
jednatel společnosti

(11. 4. 2016)

Výzkumný projekt Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni

Výstup projektu – Metodický návod pro přípravu POH obcí byl dne 28. 1. 2016 certifikován Ministerstvem životního prostředí

Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR.

V rámci výzkumného úkolu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky (číslo TD020304, název „Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni“) byl za spolupráce s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) připraven nový metodický návod pro zpracování POH obcí a tento byl dne 28. 1. 2016 MŽP certifikován. V současné době je již metodika plně připravena k využití obcemi. Tato metodika, podpořená softwarovým nástrojem pro snadnou a rychlou analýzu a zpracování návrhů pro rozvoj OH obce (k dispozici od poloviny února 2016), je obcím zdarma k dispozici a může jim napomoci při zlepšování jejich odpadového hospodářství, při snaze o naplňování cílů separace odpadů do roku 2020 (cíle evropské rámcové směrnice o odpadech) a v neposlední řadě při snižování tlaku na zbytečný růst nákladů OH obce.

Cílem autorů bylo vypracovat prakticky orientovanou metodiku pro přípravu POH obcí a nahradit v současné době již ne zcela aktuální metodiku pro přípravu POH obcí z roku 2004. Návod vznikal na základě výzkumu v 21 obcích s nejlépe fungujícím odpadovým hospodářstvím v České republice (hodnoceno na základě efektivity separace papíru, plastů a skla a fungujícího systému separace bioodpadů).

Návrh metodiky byl připomínkován partnery z oblasti komunální sféry a sdružením firem na poli odpadového hospodářství (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Česká asociace odpadového hospodářství). Připomínky byly s těmito partnery projednány, vypořádány a metodický návod byl na základě připomínek a postřehů sdružení municipalit a oborových svazů upraven. Metodický návod byl rovněž testován při přípravě POH obcí různé velikosti.

Certifikovaný metodický návod je v současné době zveřejněn pouze na webu zpracovatele, posléze však bude ke stažení také na webu MŽP, a to společně s „Případovými studiemi” dobré praxe výše uvedených obcí, které rovněž mohou sloužit pro ostatní obce v ČR jako inspirace k rozvoji odpadového hospodářství obce.

Dokumenty ke stažení

Metodický návod pro zpracování POH obce

Osvědčení MŽP o schválení Metodiky k POH obcí

(2. 2. 2016)

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.