Články
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: ingpavelnovak@
@ingpavelnovak.cz

Aktuální otázky řízení kompostáren 2018

Vážení,

v letošním roce pro Vás pořádáme již 5. ročník semináře „Aktuální otázky řízení kompostáren”. Seminář se uskuteční 15. března 2018 na kompostárně v Želivci u Prahy od 8.00 do 17.40 hodin. Letos pořádáme tento tradiční seminář ve spolupráci se sdružením CZ Biom a účast na semináři je pro Vás zdarma.

V tomto ročníku je program opět rozdělen do bloků. První je zaměřen na zkušenosti z provozu fungujících kompostáren a změny provozu s možným dopadem na provozní dokumentaci. Druhý blok se zaměřuje na možnosti výroby biopaliva a vyvedení odpadů do režimu výrobku a dále na možností čerpání dotací na synergické projekty kompostáren a bioplynových stanic. Na závěr se zaměříme na možnosti a problematiku zavádění ISO norem do kompostářských zařízení s praktickými aspekty zavádění na kompostárně v Želivci.

V letošním roce chystáme řadu dalších seminářů a školení pro odbornou veřejnost i státní správu. Aktuální informace naleznete na našich stránkách https://www.ingpavelnovak.cz/, kde se dozvíte také informace o námi nabízených službách.

Těšíme se na Vaši účast na semináři. Pozvánku s podrobným programem si můžete stáhnout ZDE.

Ing. Andrea Koláčková

(20. 2. 2018)

Odborné semináře a školení — březen a duben 2018

Tak jako v předchozích letech, také letos pro obce a další odbornou veřejnost připravujeme celou řadu odborných seminářů a školení, z nichž první proběhnou již v březnu a dubnu.

Již 8. března 2018 se koná školení „Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce”, které probírá témata nástrojů pro komunikační strategii, využití dotazníkových průzkumů v OH a sestavení komunikační strategie obce a dává praktické tipy pro efektivní práci s veřejností v OH obce (pozvánka ke stažení ZDE).

Další školení „Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program” následuje v termínu 29. března 2018. Toto školení poskytuje informace o postupech zpracování POH obce včetně návodu pro vyhodnocení POH ve dvou krocích s příkladem provedení vyhodnocení POH a zpracováním realizačního programu (pozvánka ke stažení ZDE).

Třetí školení „Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu” v první polovině dubna (12. dubna 2018) dává přehled systémů shromažďování a svozu odpadů v obcích a podrobně probírá možnosti efektivního nastavení systému shromažďování jak ve vztahu k cílům rozvoje OH obce, tak ve vztahu k nákladům na odpady (pozvánka ke stažení ZDE).

Školení připravujeme ve spolupráci s partnerskou společností Odpadová poradenská s.r.o. Všechna uvedená školení se budou konat v Praze.

Připravujeme také jako novinku akreditaci těchto odborných školení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, která by měla být hotova v termínu před konáním avizovaných školení.

Ing. Andrea Koláčková

(23. 1. 2018)

Plán odpadového hospodářství obce dle nové Metodiky certifikované MŽP

Vážení,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou na zpracování Plánu odpadového hospodářství („POH”) Vašeho města. Náš tým je autorem Metodického návodu pro zpracování POH obcí, certifikovaného Ministerstvem životního prostředí České republiky (více zde), a proto Vám se zárukou můžeme nabídnout zpracování této dokumentace.

Zpracování POH je dle zákona o odpadech povinností pro obce produkující více než 1 000 t ostatních odpadů. POH obce bude nutno zpracovat v návaznosti na v nedávné době zpracovaný nový POH Vašeho kraje, který v návaznosti na POH ČR obsahuje řadu nových zásad a cílů, jejichž realizace bude mít přímý vliv na odpadové hospodářství Vaší obce. Nevnímáme to však jen jako nutnou administrativní povinnost, ale spíše jako příležitost obce nasměrování potřebného rozvoje služeb pro odpady a/nebo pro odhalení rezerv vedoucích ke snížení tlaku na náklady odpadového hospodářství Vašeho města v budoucnosti.

Nabízíme také samostatnou dodávku software v prostředí EXCEL pro podporu zpracování POH obce v souladu s Metodickým návodem. Software provádí výpočty potřebné ke zpracování ukazatelů POH obce a obsahuje řadu tabulkových a grafických výstupů, což značně usnadňuje formální stránku zpracování této dokumentace.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na případnou spolupráci na zpracování Vašeho POH.

S pozdravem,

Ing. Pavel Novák
jednatel společnosti

(11. 4. 2016)

Výzkumný projekt Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni

Výstup projektu – Metodický návod pro přípravu POH obcí byl dne 28. 1. 2016 certifikován Ministerstvem životního prostředí

Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR.

V rámci výzkumného úkolu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky (číslo TD020304, název „Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni“) byl za spolupráce s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) připraven nový metodický návod pro zpracování POH obcí a tento byl dne 28. 1. 2016 MŽP certifikován. V současné době je již metodika plně připravena k využití obcemi. Tato metodika, podpořená softwarovým nástrojem pro snadnou a rychlou analýzu a zpracování návrhů pro rozvoj OH obce (k dispozici od poloviny února 2016), je obcím zdarma k dispozici a může jim napomoci při zlepšování jejich odpadového hospodářství, při snaze o naplňování cílů separace odpadů do roku 2020 (cíle evropské rámcové směrnice o odpadech) a v neposlední řadě při snižování tlaku na zbytečný růst nákladů OH obce.

Cílem autorů bylo vypracovat prakticky orientovanou metodiku pro přípravu POH obcí a nahradit v současné době již ne zcela aktuální metodiku pro přípravu POH obcí z roku 2004. Návod vznikal na základě výzkumu v 21 obcích s nejlépe fungujícím odpadovým hospodářstvím v České republice (hodnoceno na základě efektivity separace papíru, plastů a skla a fungujícího systému separace bioodpadů).

Návrh metodiky byl připomínkován partnery z oblasti komunální sféry a sdružením firem na poli odpadového hospodářství (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Česká asociace odpadového hospodářství). Připomínky byly s těmito partnery projednány, vypořádány a metodický návod byl na základě připomínek a postřehů sdružení municipalit a oborových svazů upraven. Metodický návod byl rovněž testován při přípravě POH obcí různé velikosti.

Certifikovaný metodický návod je v současné době zveřejněn pouze na webu zpracovatele, posléze však bude ke stažení také na webu MŽP, a to společně s „Případovými studiemi” dobré praxe výše uvedených obcí, které rovněž mohou sloužit pro ostatní obce v ČR jako inspirace k rozvoji odpadového hospodářství obce.

Dokumenty ke stažení

Metodický návod pro zpracování POH obce

Osvědčení MŽP o schválení Metodiky k POH obcí

(2. 2. 2016)

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství
Kompletní dotační management na klíč. Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.