Archiv
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

Podpora rozvoje nakládání s odpady z OPŽP

Pro podporu rozvoje odpadového hospodářství a odstraňování starých zátěží a prevenci odpadů je v Operačním programu Životní prostředí určena prioritní osa 3. Cílem této prioritní osy pro období 2014–2020 je podpora projektů, které vedou ke zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů, prevence environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží. Na rozvoj odpadového hospodářství (oblast podpory 3) bylo pro toto období vyčleněno okolo 458 milionů eur.

Podporované projekty

Typickými podporovanými projekty na úseku nakládání s odpady jsou investice do odděleného sběru odpadů — bioodpady, papír, plasty sklo, karton (svozové nádoby, svozová technika, sběrné dvory), investice do budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů (recyklační plochy stavebních a velkoobjemových odpadů, dotřiďovací linky apod.), investice do systémů na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů — baterie a akumulátory, odpad z elektrických a elektronických zařízení, použité oleje, biologicky rozložitelné odpady, nebezpečné odpady (kompostárny, bioplynové stanice, specializovaná zařízení), investice do snižování množství odstraňovaných odpadů (mechanická a biologická úprava, energetické využití odpadů, překládací stanice apod.). V jednotlivých výzvách jsou však podporovány pouze vybrané typy projektů.

Míra podpory

Dotaci lze od Státního fondu životního prostředí ČR získat v různé míře podpory. V režimu de minimis je možno získat dotaci až ve výši 85 %, bez omezení projektu veřejnou podporou a typu žadatele. (Pro jednotlivé typy projektů je ale stanoven maximální strop dotace, např. na svozová auta max. 25 % a zbytek finančními nástroji, zvýhodněným úvěrem; na třídící linky a specializovaná zařízení spadající do veřejné podpory SFŽP poskytuje podporu jen v rámci tzv. regionální blokové výjimky, atd.)

Výše dotace de minimis je omezena částkou 200 000 EUR na období 3 let. Veřejnoprávní instituce (města, obce, svazky obcí) mohou žádat až 85 % uznatelných nákladů projektu, který nespadá do rámce veřejné podpory. V praxi to jsou sběrné dvory, komunální kompostárny, prevence bioodpadů, sběrné systémy tvořené pouze nádobami/kontejnery (bez svozových aut). Kromě toho mohou veřejné i soukromé subjekty žádat o finanční podporu v rámci regionální blokové výjimky, a to ve výši 25 %, což může být u malého nebo středního podniku zvýšeno o dalších 20 nebo 10 %. Vždy se ale konečné procento dotace odvíjí od maximálního procenta dotace dle typu daného projektu (např. na svozová auta max. 25 % a zbytek finančními nástroji). Výše podpory zveřejňuje SFŽP na svých webových stránkách v dokumentech pro danou výzvu.

Naše nabídka

Pro realizaci projektů v odpadovém hospodářství (OH) s finanční podporou z OPŽP nabízíme komplexní služby v OH od studie proveditelnosti přes územní a projekční přípravu, zajištění dotace (přípravu a podání žádosti o dotaci) a výběrové řízení až po administraci dotace a technicko-provozní servis při provozu zařízení a monitoringu.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.