Archiv
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Mob: +420 603 161 021
Email: pavelnovak@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

Plánování OH na municipální úrovni

Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Úvodní informace o projektu

Dlouhodobé cíle právní úpravy odpadového hospodářství jsou realizovány prostřednictvím plánování rozvoje OH. Další cyklus zpracování POH obcí bude iniciován aktualizací POH ČR a krajů v letech 2014 a 2015 a výsledky projektu podpoří zpracování kvalitních nových POH obcí a efektivní rozvoj OH obcí v následující dekádě. Dnešní POH obcí jsou zpracované vesměs dle stávajícího metodického návodu MŽP k POH obcí z roku 2004. Tento metodický návod se osvědčil jako nástroj, sjednocující přístupy obcí k analýze odpadového hospodářství ve vztahu k cílům POH krajů a ČR, avšak neobsahuje dostatečné postupy pro zajištění zpětné vazby na plnění opatření POH obcí a zejména neobsahuje dostatečné nástroje pro generování návrhů pro efektivní rozvoj OH obcí.

Zkušenosti z dřívější přípravy a implementace POH obcí ukazují na nedostatky:

  • Obtížné prognózování produkce odpadů a jejich skladby pro přípravu dlouhodobých a rozsáhlých investic.
  • Chybí systematické hodnocení efektivity opatření pro dosahování cílů rozvoje OH obcí.
  • Slabé zapojení živnostenských odpadů do systému OH obcí.
  • Náklady na OH obcí jsou ve srovnání mezi obcemi značně nevyrovnané a někdy zbytečně vysoké.
  • Směrnice ES/98/2008 vytváří nové prostředí pro POH obcí, které není v dosavadní metodice zohledněno.

Výzkumný projekt je v reakci na tyto nedostatky zaměřen na tyto dílčí oblasti výzkumu:

  • Prognózování odpadového hospodářství obcí (syntéza dřívějších výzkumů, inovativní přístup obsažen ve využití GIS pro podrobnou územní prognózu potenciálu produkce odpadů od občanů a ze živností v obcích).
  • Optimalizace OH obcí s využitím GIS (inovativní podrobná územní identifikace potenciálu produkce odpadů od občanů a ze živností na úrovni stavebních objektů a její využití k optimalizaci systémů shromažďování a svozu v obcích).
  • Účinnost využití různých nástrojů řízení OH v obcích na plnění cílů rozvoje OH obcí za účasti občanů (informační, ekonomické a administrativní nástroje – syntéza poznatků dřívějších výzkumů; inovativní přístup obsažen ve využití komparace při identifikaci nejlepší praxe v řízení odpadového hospodářství ve vazbě na vybrané parametry obcí).
  • Efektivita technologií při plnění cílů rozvoje OH obcí (inovativní přístup obsažen ve využití benchmarkingu při identifikaci nejlepší praxe v řízení odpadového hospodářství ve vazbě na vybrané parametry obcí).

Výsledkem výzkumu bude nová metodika pro zpracování POH obcí, využívající nástrojů GIS a aktuální poznatky o účinnosti nástrojů řízení a technických opatření pro analýzu i návrhy rozvoje OH obcí. Metodika bude podepřena softwarovým nástrojem pro analýzu OH obce ve vztahu k cílům a opatřením POH krajů a pro generování návrhů pro efektivní rozvoj OH obcí. Generování návrhů bude opřeno o znalostní bázi učinných a efektivních nástrojů a postupů řízení odpadového hospodářství obcí vycházejících z analýzy několika desítek zpracovaných POH obcí a jejich implementaci a o inovativní komparativní přístup k identifikaci nejlepší praxe v řízení OH obcí.

Základní dokumenty k projektu

Vyjádření zájmu o výsledky, MŽP, odbor odpadů

Vyjádření k certifikaci, MŽP, odbor odpadů

Smlouva o poskytnutí podpory, TAČR

Výstupy projektu

Analýza potenciálu produkce a účinnosti separace papíru, skla a plastů ze směsných KO

Případové studie dobré praxe v odpadovém hospodářství měst a obcí

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.