Archiv
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Mob: +420 603 161 021
Email: pavelnovak@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

Certifikovaný metodický návod pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí

Hlavní výstup projektu – Metodický návod pro přípravu POH obcí byl dne 28. 1. 2016 certifikován Ministerstvem životního prostředí

Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR.

V rámci výzkumného úkolu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky (číslo TD020304, název „Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni“) byl za spolupráce s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) připraven nový metodický návod pro zpracování POH obcí a tento byl dne 28. 1. 2016 MŽP certifikován. V současné době je již metodika plně připravena k využití obcemi. Tato metodika, podpořená softwarovým nástrojem pro snadnou a rychlou analýzu a zpracování návrhů pro rozvoj OH obce (k dispozici od poloviny února 2016), je obcím zdarma k dispozici a může jim napomoci při zlepšování jejich odpadového hospodářství, při snaze o naplňování cílů separace odpadů do roku 2020 (cíle evropské rámcové směrnice o odpadech) a v neposlední řadě při snižování tlaku na zbytečný růst nákladů OH obce.

Cílem autorů bylo vypracovat prakticky orientovanou metodiku pro přípravu POH obcí a nahradit v současné době již ne zcela aktuální metodiku pro přípravu POH obcí z roku 2004. Návod vznikal na základě výzkumu v 21 obcích s nejlépe fungujícím odpadovým hospodářstvím v České republice (hodnoceno na základě efektivity separace papíru, plastů a skla a fungujícího systému separace bioodpadů).

Návrh metodiky byl připomínkován partnery z oblasti komunální sféry a sdružením firem na poli odpadového hospodářství (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Česká asociace odpadového hospodářství). Připomínky byly s těmito partnery projednány, vypořádány a metodický návod byl na základě připomínek a postřehů sdružení municipalit a oborových svazů upraven. Metodický návod byl rovněž testován při přípravě POH obcí různé velikosti.

Certifikovaný metodický návod je v současné době zveřejněn pouze na webu zpracovatele, posléze však bude ke stažení také na webu MŽP, a to společně s „Případovými studiemi“ dobré praxe výše uvedených obcí, které rovněž mohou sloužit pro ostatní obce v ČR jako inspirace k rozvoji odpadového hospodářství obce.

Dokumenty ke stažení

Metodický návod pro zpracování POH obce

Osvědčení MŽP o schválení Metodiky k POH obcí

Software k aplikaci metodického návodu pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí

Software navazuje na Metodický návod pro přípravu POH obcí, který byl dne 28.1.2016 certifikován Ministerstvem životního prostředí. Software je rovněž jedním z výsledků projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304), který byl řešen s finanční podporou TA ČR

Aby obce nemusely všechny doporučené tabulky uvedené v metodickém návodu samy tvořit, vyplňovat a počítat doporučené údaje vlastními silami, byl vyvinut podpůrný software, který zpracování POH obce výrazně usnadňuje a zrychluje. Vyplňuje se pouze několik k tomu určených vstupních tabulek (data z evidence odpadů, data od sběren/výkupen odpadů, data o nakládání s odpady a data o systému sběru a svozu odpadů obce – viz dále), zbývající tabulky se na základě vložených vstupních údajů dopočítají samy s pomocí zabudovaných vzorců a je možno je do textového editoru, ve kterém probíhá tvorba POH obce, již pouze vložit a opatřit je odpovídajícím zdrojem dat. K tabulkám jsou rovněž na příslušných záložkách v software generovány grafy, které slouží k ilustraci trendů a které by měly být v textu POH pracovníky obce/města dle doporučení metodického návodu náležitě okomentovány.

Software byl již vyvinut do finální verze (prosinec 2015) a připraven k využití zákazníky. Jeho funkčnost byla ověřena zpracováním pilotního POH obce (POH města Žamberk). Software bude v budoucnosti dále upgradován. V prvním pololetí roku 2016 se pak postupně budou do software doplňovat moduly pro jednotlivé kraje (POH obce ve své závazné a směrné části navazuje na POH krajů). Pro software bude tedy postupně k dispozici příslušenství v podobě celkem 13 modulů pro jednotlivé kraje České republiky (mimo Hl. m Prahu) se zapracovanými závaznými částmi nových POH těchto krajů (cíle, opatření, zásady).

Software pro zpracování POH obce bude nabízen k využití obcím a zpracovatelským firmám za úplatu (5000 Kč), a to pouze k vlastnímu využití při zpracování konkrétních POH obcí a měst (formou licence). Součástí licence bude záruka bezplatného upgrade na daný rok. Volné šíření software nebude povoleno. Software generuje výstupy přímo využitelné ve struktuře POH obce dle nové metodiky. Tím se zjednodušuje vlastní rutinní zpracování POH obce (sestavování a vyplňování různých tabulek a výpočty z těchto dat). To zpracovateli umožňuje věnovat více úsilí identifikaci efektivních řešení rozvoje odpadového hospodářství obce pomocí aplikace inovativních postupů při zpracování POH. Informace o software je možné získat či si software objednat u Ing. Pavla Nováka (e-mail: pavel.novak@ingpavelnovak.cz; tel.: 603 161 021).

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.