Archiv
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Mob: +420 603 161 021
Email: pavelnovak@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

Nabídka pro obce, kraje a firmy

Studie pro OH obcí
  • vyhodnocení rozvojových potřeb OH obcí a krajů
  • návrh variant řešení a jejich vyhodnocení, včetně způsobu financování s využitím dotací
Plány odpadového hospodářství (POH) obcí a krajů
  • zpracování a vyhodnocení POH obce k aktuálnímu roku a návrh realizačního programu
  • zpracování POH kraje
Optimalizace rozvoje separovaného sběru s využitím GIS
Zpracování a administrace grantových žádostí
  • příprava projektů na podporu OH obce a zpracování žádostí o jejich financování z grantů krajů a Fondu soudržnosti/OPŽP
  • stanovení potenciálu produkce odpadů
  • administrace grantů
  • zadávací řízení
Zadávací řízení na služby a stavby v odpadovém hospodářství

Nabídka pro skládky

Zpracování a projednání žádosti o integrované povolení, provozních řádů a havarijních plánů a jejich změn
Monitoring skládek
  • specializovaný monitoring skládkového plynu, emisí metanu ze skládek, optimalizace využití skládkového plynu
Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.