Archiv
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

Nabídka pro obce a kraje

Studie a projektová dokumentace všech stupňů pro komunální OH
 • vyhodnocení rozvojových potřeb OH obcí a krajů
 • návrh variant řešení a jejich vyhodnocení, včetně způsobu financování s využitím dotací
 • zajištění EIA, dokumentace stupně DUR/DSP
Plány odpadového hospodářství (POH) obcí a krajů
 • zpracování a vyhodnocení POH obce k aktuálnímu roku a návrh realizačního programu
 • zpracování POH kraje
Optimalizace rozvoje separovaného sběru s využitím GIS
 • zónování území obce podle potenciálu produkce odpadů
 • zavedení/využití postupů monitoringu separace odpadů pro optimalizaci rozvoje separovaného sběru s využitím GIS
Zpracování a administrace grantových žádostí
 • příprava projektů na podporu OH obce a zpracování žádostí o jejich financování z grantů krajů a Fondu soudržnosti/OPŽP
 • finanční analýza
 • stanovení potenciálu produkce odpadů
 • administrace grantů
 • zadávací řízení
Strategické poradenství pro akvizici v odpadovém hospodářství a zadávací řízení
 • audity odpadového hospodářství
 • komplexní poradenství a služby pro zadávání zakázek v komunálním odpadovém hospodářství

Nabídka pro podniky

Zpracování grantových žádostí
 • příprava projektů zaměřených na OŽP a rozvoj technologie odpadového hospodářství
 • komplexní služby pro zajištění jejich financování z OPŽP
Zpracování a projednání žádosti o integrované povolení a jeho změnu a provozních řádů
Havarijní plány dle vyhl. č. 450/2005 v platném znění
Zpracování základního popisu odpadů
Zajištění předprojekční a projekční přípravy (studie, EIA, DUR, DSP)

Nabídka pro skládky

Zpracování a projednání žádosti o integrované povolení, provozních řádů a havarijních plánů a jejich změn
Zajištění optimalizace kapacity skládek
 • v rámci územních limitů možnost zvýšení kapacity o 10-15 %
Monitoring skládek
 • zajištění komplexního monitoringu skládek (voda, ovzduší, plyn, sesedání, komplex požadavků IP a PŘ)
 • specializovaný monitoring skládkového plynu, emisí metanu ze skládek, optimalizace využití skládkového plynu
Zajištění předprojekční a projekční přípravy (studie, EIA, DUR, DSP)
Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.