Články
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: ingpavelnovak@
@ingpavelnovak.cz

Ve dnech 18. a 19. října 2012 se konal ve Spáleném Poříčí seminář Aktuální otázky řízení skládek 2012, následovaný workshopem “Udržitelné skládkování”. Účastníci workshopu na závěr pracovního programu zformulovali okruhy otázek a problémů, souvisejících s budoucím vývojem skládkování, které by bylo vhodné zodpovědět a řešit na celostátní úrovni ve spolupráci provozovatelů skládek, státní správy, inženýrských firem a výzkumu. Tyto otázky a problémy jsou formulovány v následujících bodech.

Dopady skládek do území
 • Z řady poznatků o moderních skládkách vyhovujících právní úpravě EU je zřejmé, že po předvídatelnou dobu (a to podstatně déle, než 30 let stanovených jako minimální období “následné péče”) nebude možno skládku III. fáze uvolnit z režimu následné péče s ohledem na přetrvávající “zakonzervované” znečištění.
 • Nejsou stanovena pravidla pro výstavbu a provoz na území uzavřených skládek s ohledem na podmínky následné péče a s ohledem na ochranu životního prostředí před možnými důsledky poškození bariér skládky.
Administrativní řízení skládek
 • Kdy nastává rozhodný moment pro přechod z fáze II. do fáze III. skládky a jak řešit z hlediska požadavků na monitoring a délku následné péče souběh více fází u skládek, které mají více etap v různém stavu vývoje (rekultivovanou i provozovanou část)?
 • Jaký je statut skládky ve fázi II. a fázi III. provozu skládky a po ukončení následné péče ve vztahu k odpovědnosti za případné škody na životním prostředí – finanční zajištění podle §48a zákona o odpadech se týká jen fáze I. provozu skládky a finanční rezerva zřizovaná dle §51 zákona o odpadech je řádově nižší, než náklady na případnou celkovou sanaci skládky.
 • Nejsou stanoveny požadavky na monitoring ve fázi následné péče ve vztahu k výsledkům monitoringu v předchozím období. Při absenci pravidel státní správa občas nerespektuje názory autorizovaných osob (hydrogeologické posudky apod.) způsobem, který zvyšuje náklady na monitoring bez toho, aby se zvýšila bezpečnost skládky.
 • Kdy končí integrované povolení skládky – je to po vstupu skládky do III. fáze? – nebo skládka pokračuje v rámci integrovaného povolení až do ukončení následné péče?
 • Jak se budou stanovovat podmínky pro ukončení následné péče a případné sanační zásahy, nutné k dosažení podmínek pro uvolnění skládky z režimu následné péče? – jde zejména o stanovení limitů pro průsakové vody, biologickou aktivitu (plyn), případně obsahy zbytkového znečištění v uložených odpadech ve vztahu k riziku budoucího porušení bariér skládky v dané lokalitě. Znalost těchto podmínek předem může významně ovlivnit přístup technickému řešení a řízení rozvoje skládek už v projekční a provozní fázi a řídit provoz skládky tak, aby ukončení režimu následné péče bylo v budoucnosti reálně proveditelné.
 • Je žádoucí pozitivně motivovat provozovatele k preventivním opatřením nebo nápravě v rámci kontrolní činnosti namísto udílení sankcí, týká se to hlavně součinnosti ČIŽP s provozovateli skládek.
Ekonomické podmínky skládkování
 • Dosud nevyjasněné poplatky za ukládání odpadů v budoucnu v rámci připravované novely zákona o odpadech vnáší zásadní nejistotu do podnikání provozovatelů skládek.
 • Není zajištěno udržení části finanční rezervy pro fázi následné péče (je možno vyčerpat finanční rezervu například rekultivací bez náhrady/doplnění finanční rezervy).
 • Při umístění skládky na více katastrech obec, která ukládá vlastní odpady, neplatí poplatek ani ostatním obcím, na jejichž katastru je skládka, mělo by spíše být proporcionální ploše skládky na katastru dané obce.
Zpracoval: ing. Pavel Novák

Komentáře jsou uzavřeny.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství
Kompletní dotační management na klíč. Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.