Články
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: ingpavelnovak@
@ingpavelnovak.cz

Seminář „Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce“

Ve čtvrtek 25. května 2017 pořádáme v Praze 7 Holešovicích půldenní seminář „Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce — praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti“, na který si Vás dovolujeme pozvat. Místo konání je dobře dostupné vlakem, hromadnou dopravou i autem.

Přihlášku na seminář, zároveň s úplným programem, si můžete stáhnout ZDE.

Seminář je zaměřen na podporu realizace POH obcí, avšak užitečný může být i pro menší obce, které chtějí aktivněji zapojit občany do činností obce za účelem zlepšení kvality odpadového hospodářství i snížení tlaku na nákladů za odpady v budoucnosti.

Pro účinné využití nákladné infrastruktury a služeb pro odpadové hospodářství („OH“) obce je nutná informovaná a přesvědčená spolupráce občanů obce. Obce si pak často nevědí příliš rady, jak obyvatele ke spolupráci přesvědčit, když jsou všude dostupné nádoby, sběrná místa, informace a občané přesto příliš netřídí. Osvědčené způsoby přesvědčování a komunikace s obyvateli Vám nabízíme prostřednictvím semináře, do něhož jsme zapojili zkušenosti ze spolupráce s občany v obcích, které dosahují výborných výsledků v nakládání s odpady. Dozvíte se, co vede člověka k tomu, že se do systému OH obce aktivně zapojí, jakými způsoby účinně vychovávat a přesvědčovat občany ke spolupráci se systémem OH obce a jaké pomůcky a „produkty“ (často zcela bezplatné) jsou pro tuto práci k dispozici. Také se dozvíte, jak důležitou skupinou obyvatelstva jsou děti a jak spolupracují se školami v úspěšných městech. Ze semináře si odnesete koncept komunikační strategie pro podporu realizace POH či rozvoj OH Vaší obce a spoustu inspirace pro její naplnění a realizaci.

Ing. Andrea Koláčková
organizační garant
telefon 727 841 204

(7. 4. 2017)

Seminář „Aktuální otázky řízení kompostáren 2017″

Dovolujeme si Vás pozvat na 4. ročník semináře „Aktuální otázky řízení kompostáren 2017″. Seminář se uskuteční 20. 4. 2017 v Želivci u Prahy, v areálu kompostárny, v době od 9.30 do 13.20 hodin.

Přihlášku na seminář, zároveň s úplným programem, si můžete stáhnout ZDE.

V tomto ročníku je program rozdělen do dvou bloků, první je zaměřen na zkušenosti z provozu fungujících kompostáren a druhý na možnosti řízení kompostáren a vyskytující se provozní problémy a na zkušenosti s udržitelností v rámci dotací z Operačního programu životní prostředí („OPŽP“). Lektoři se s Vámi při semináři rozdělí o poznatky z provozu a kontroly kompostáren a o dlouholeté zkušenosti s podporou rozvoje kompostáren s využitím financování z OPŽP.

Ing. Milan Dvořák, PhD, odborný garant semináře
Ing. Andrea Koláčková, organizační garant semináře
za společnost Ing. Pavel Novák s.r.o.

(15. 3. 2017)

Seminář „Vyhodnocení plánů odpadového hospodářství obcí a jeho využití pro řízení OH obce“

Dovolujeme si Vás pozvat na půldenní seminář „Vyhodnocení plánů odpadového hospodářství obcí a jeho využití pro řízení OH obce“. Seminář se uskuteční 23. března 2017 v Praze 7 Holešovicích, v lokalitě dobře dostupné vlakem, hromadnou dopravou i autem.

Přihlášku na seminář, zároveň s úplným programem, si můžete stáhnout ZDE.

Zpracování POH obce není pouze zákonnou povinností měst a obcí, je zároveň příležitostí k nasměrování potřebného rozvoje odpadového hospodářství nebo pro odhalení rezerv vedoucích ke snížení tlaku na náklady odpadového hospodářství Vašeho města v budoucnosti. Jednou z povinností obce vyplývajících z §44 odst. 11 zák. č. 185/2001 Sb, o odpadech je také každoroční vyhodnocení POH obce. To se provádí za účelem posouzení postupu při plnění cílů POH, přínos zavedených opatření k plnění cílů stanovených v POH a nastavit, případně revidovat realizační program POH pro příští období. Tomuto tématu je věnován seminář, na nějž jste zváni.

Pokud se chystáte zpracovat vyhodnocení POH vlastními silami nebo jej zadat, nabízíme Vám možnost seznámení se s aktualizací software pro podporu zpracování POH obce, který byl rozšířen o modul vyhodnocování POH obce pro jednotlivé roky nejbližšího 5-letého období realizace POH. Software byl úspěšně využit pro přípravu necelé stovky POH obcí dvěma desítkami obcí a zpracovatelů POH. Seminář Vám přiblíží obsah a způsob zpracování vyhodnocení POH obce včetně praktického příkladu. Dále Vám nabízíme možnost seznámit se s aktuálními možnostmi využití podpory z OPŽP pro rozvoj OH obcí, kde se opíráme o zkušenosti z několika desítek úspěšně realizovaných projektů pro zlepšení nakládání s komunálními odpady. V poslední části semináře nabídneme výběr nástrojů a postupů pro realizační programy POH obce, konkrétně v oblastech předcházení vzniku odpadů, využití GIS pro návrhy a optimalizaci systémů shromažďování odpadů, shromažďování bioodpadů a zapojení veřejnosti do OH obce.

V případě, že by Vám termín semináře nevyhovoval, ale měli byste zájem o téma semináře, je možné sjednat individuální konzultaci. Aktuálně také nabízíme vyhodnocení OH Vaší obce na základě indikátorů POH a zavedení agendy vyhodnocování POH obce v souladu s §44 odst. 11 zák. č. 185/2001 Sb, a s využitím metodického návodu pro zpracování POH obcí, certifikovaného Ministerstvem životního prostředí.

Ing. Pavel Novák
jednatel společnosti

(22. 2. 2017)

Semináře plánované v roce 2017

O konání seminářů, které pořádáme v tomto roce, Vás budeme s přestihem informovat zde na úvodní stránce.

Pro seznam plánovaných seminářů s místem a datem konání klikněte ZDE.

(10. 1. 2017)

Plán odpadového hospodářství obce dle nové Metodiky certifikované MŽP

Vážení,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou na zpracování Plánu odpadového hospodářství („POH“) Vašeho města. Náš tým je autorem Metodického návodu pro zpracování POH obcí, certifikovaného Ministerstvem životního prostředí České republiky (více zde), a proto Vám se zárukou můžeme nabídnout zpracování této dokumentace.

Zpracování POH je dle zákona o odpadech povinností pro obce produkující více než 1 000 t ostatních odpadů. POH obce bude nutno zpracovat v návaznosti na v nedávné době zpracovaný nový POH Vašeho kraje, který v návaznosti na POH ČR obsahuje řadu nových zásad a cílů, jejichž realizace bude mít přímý vliv na odpadové hospodářství Vaší obce. Nevnímáme to však jen jako nutnou administrativní povinnost, ale spíše jako příležitost obce nasměrování potřebného rozvoje služeb pro odpady a/nebo pro odhalení rezerv vedoucích ke snížení tlaku na náklady odpadového hospodářství Vašeho města v budoucnosti.

Nabízíme také samostatnou dodávku software v prostředí EXCEL pro podporu zpracování POH obce v souladu s Metodickým návodem. Software provádí výpočty potřebné ke zpracování ukazatelů POH obce a obsahuje řadu tabulkových a grafických výstupů, což značně usnadňuje formální stránku zpracování této dokumentace.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na případnou spolupráci na zpracování Vašeho POH.

S pozdravem,

Ing. Pavel Novák
jednatel společnosti

(11. 4. 2016)

Výzkumný projekt Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni

Výstup projektu – Metodický návod pro přípravu POH obcí byl dne 28. 1. 2016 certifikován Ministerstvem životního prostředí

Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR.

V rámci výzkumného úkolu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky (číslo TD020304, název „Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni“) byl za spolupráce s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) připraven nový metodický návod pro zpracování POH obcí a tento byl dne 28. 1. 2016 MŽP certifikován. V současné době je již metodika plně připravena k využití obcemi. Tato metodika, podpořená softwarovým nástrojem pro snadnou a rychlou analýzu a zpracování návrhů pro rozvoj OH obce (k dispozici od poloviny února 2016), je obcím zdarma k dispozici a může jim napomoci při zlepšování jejich odpadového hospodářství, při snaze o naplňování cílů separace odpadů do roku 2020 (cíle evropské rámcové směrnice o odpadech) a v neposlední řadě při snižování tlaku na zbytečný růst nákladů OH obce.

Cílem autorů bylo vypracovat prakticky orientovanou metodiku pro přípravu POH obcí a nahradit v současné době již ne zcela aktuální metodiku pro přípravu POH obcí z roku 2004. Návod vznikal na základě výzkumu v 21 obcích s nejlépe fungujícím odpadovým hospodářstvím v České republice (hodnoceno na základě efektivity separace papíru, plastů a skla a fungujícího systému separace bioodpadů).

Návrh metodiky byl připomínkován partnery z oblasti komunální sféry a sdružením firem na poli odpadového hospodářství (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Česká asociace odpadového hospodářství). Připomínky byly s těmito partnery projednány, vypořádány a metodický návod byl na základě připomínek a postřehů sdružení municipalit a oborových svazů upraven. Metodický návod byl rovněž testován při přípravě POH obcí různé velikosti.

Certifikovaný metodický návod je v současné době zveřejněn pouze na webu zpracovatele, posléze však bude ke stažení také na webu MŽP, a to společně s „Případovými studiemi“ dobré praxe výše uvedených obcí, které rovněž mohou sloužit pro ostatní obce v ČR jako inspirace k rozvoji odpadového hospodářství obce.

Dokumenty ke stažení

Metodický návod pro zpracování POH obce

Osvědčení MŽP o schválení Metodiky k POH obcí

(2. 2. 2016)

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství
Kompletní dotační management na klíč. Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.