Články
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: ingpavelnovak@
@ingpavelnovak.cz

Nový seminář „Optimalizace řízení shromažďování a svozu odpadů obcí“.

Seminář se uskuteční 10. října 2017 v Praze, v místě dobře dostupném hromadnou dopravou.

První část semináře je zaměřena na možnosti optimalizace parametrů systému shromažďování odpadů ve vztahů k cílům rozvoje OH obce (dle POH obce nebo POH kraje), a dále na možnosti monitoringu zaplněnosti shromažďovacích nádob před výsypem a jeho využití pro snížení nákladů svozu.

Ve druhé části semináře se dozvíte se, jak kontrolovat efektivitu svozu pomocí sledování zaplněnosti nádob při výsypu s pomocí identifikace nádob a moderních vážících systémů.

Přihlášku s úplným programem si můžete stáhnout ZDE.

(31. 8. 2017)

Seminář Praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti do OH obce

Seminář s následným volitelným workshopem se uskuteční 14. září v Novém Městě na Moravě. Je zaměřen na podporu realizace plánu odpadového hospodářství obcí, avšak užitečný může být i pro menší obce, které chtějí aktivněji zapojit občany do činností obce za účelem zlepšení kvality odpadového hospodářství i snížení tlaku na náklady za odpady v budoucnosti.

Přihlášku s úplným programem si můžete stáhnout ZDE.

Pro účinné využití nákladné infrastruktury a služeb pro odpadové hospodářství („OH“) obce je nutná informovaná spolupráce občanů. Obce si však často nevědí příliš rady, jak obyvatele ke spolupráci přesvědčit, když jsou všude dostupné nádoby, sběrná místa, informace a občané přesto příliš netřídí. Osvědčené způsoby přesvědčování a komunikace s obyvateli Vám nabízíme prostřednictvím semináře, do něhož jsme zapojili zkušenosti ze spolupráce s občany v obcích, které dosahují výborných výsledků v nakládání s odpady. Dozvíte se, co vede člověka k tomu, že se do systému OH obce aktivně zapojí, jakými způsoby účinně vychovávat a přesvědčovat občany ke spolupráci se systémem OH obce a jaké pomůcky a „produkty“ (často zcela bezplatné) jsou pro tuto práci k dispozici. Také se dozvíte, jak důležitou skupinou obyvatelstva jsou děti a jak spolupracují se školami v úspěšných městech. Ze semináře si odnesete koncept komunikační strategie pro podporu realizace POH či rozvoj OH Vaší obce a spoustu inspirace pro její naplnění a realizaci.

Odpoledne proběhne workshop na zpracování konceptu komunikační strategie OH obce, kde si bude moci každý účastník připravit návrh komunikační strategie přímo pro svou obec s individuální podporou lektorů semináře.

Ing. Andrea Koláčková
organizační garant
telefon 727 841 204

(13. 6. 2017)

Dvojseminář zaměřený na vyhodnocování POH obce a realizaci projektů

Ve čtvrtek 7. září 2017 pořádáme v Praze 7 Holešovicích dva na sebe navazující samostatné půldenní semináře. Dopoledne to je „Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi“, odpoledne „Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu Životní prostředí“. Místo konání je dobře dostupné vlakem, hromadnou dopravou i autem.

Přihlášku s úplným programem si můžete stáhnout ZDE.

Dopolední seminář je zaměřený na realizaci plánu odpadového hospodářství obce v praxi, včetně identifikace vhodných rozvojových projektů. Seminář Vám přiblíží univerzální postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích. Nabízíme také vyhodnocení POH Vaší obce na klíč s využitím metodického návodu pro zpracování POH obcí certifikovaného Ministerstvem životního prostředí nebo software v prostředí EXCELu pro podporu vlastního zpracování vyhodnocení POH.

V odpoledním semináři Vám nabízíme seznámit se s aktuálními možnostmi využití finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí pro rozvoj odpadového hospodářství obcí. Máme zkušenosti z několika desítek úspěšně realizovaných projektů pro zlepšení odpadového hospodářství obcí. Naše firma také nabízí administraci projektu od žádosti o dotaci před výběrové řízení až po závěrečné vyhodnocení akce. K žádosti o dotaci také zpracováváme analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků.

Každý ze seminářů je možno navštívit zvlášť, při účasti na obou nabízíme slevu vložného.

(13. 6. 2017)

Ohlédnutí za seminářem Efektivní zapojení obyvatel do OH obce

Ve čtvrtek 25. května se uskutečnil seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce. Akci pořádala společnost Ing. Pavel Novák s.r.o. s týmem lektorů z řad odborníků a zástupců měst. Semináře se zúčastnili zástupci měst a obcí od velkých statutárních měst po malé obce s několika sty obyvateli.

V prvním bloku byl představen souhrn komunikačních nástrojů od článků v novinách až po osobní kontakt s jednotlivci. Účastníci se seznámili s celou šíří informační podpory ze strany povinných osob pro zpětný odběr obalů EKO-KOM a výrobků Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Ecobat, REMA aj. Zjistili, že se vyplatí věnovat péči i přípravě dotazníku pro dotazníkový průzkum.

V druhém bloku semináře se představily obce, které se dlouhodobě drží na vrchních příčkách v úrovni třídění odpadů v ČR. Jedná se o obce Dvůr Králové nad Labem se svým Odpadovým kalendářem a Vysoké Mýto s maskotem žížalou Mejťandou. Vedle toho představil řadu zajímavých projektů měst a obcí pan Havel z Arniky, který dlouhodobě shromažďuje data z jednotlivých obcí a měst nejen v ČR. Arnika navíc pořádá každoroční akci Odpadový Oskar, ve kterém se posuzuje nejen úroveň třídění odpadů, ale také program informování obyvatel a program prevence vzniku odpadů a s tím související celková úroveň produkce odpadů. Zajímavou prezentací byl jistě přehled projektů, které se zabývají prevencí vzniku odpadů. Účastníci si odnesli ze semináře osnovu komunikační strategie pro efektivní zapojení obyvatel do OH obce i s řadou příkladů na obsahovou náplň, postavených na dobré praxi obcí patřících k nejlepším v třídění odpadů v ČR. V řadě případů se daří získat finanční prostředky na komunikaci s veřejností bez zatížení městského rozpočtu.

Ze semináře jasně vyplynulo, že pro dosažení dobrých výsledků v OH je důležité provádět systematickou propagaci a osvětu zaměřenou na různé věkové kategorie a je třeba občany motivovat (ekonomicky, soutěže apod.). Obce, které dosahují dobrých výsledků v třídění odpadů, dělají spoustu práce v informování a výchově obyvatel. Vedle článků a informací v místním tisku a webu pořádají hry a soutěže pro děti i dospělé, besedy s obyvateli, ankety nebo úklidové akce. Novinkou jsou bleší trhy pořádané v rámci zavedených akcí obcí. Dlouhodobá a intenzivní práce s obyvateli má důležité místo v OH obcí. Ukazuje se, že dostatečně hustá síť sběrných hnízd kontejnerů na tříděný odpad není postačující a informování musí jít ruku v ruce s každou službou OH, kterou obec nabízí. Na příkladu konkrétního města bylo ukázáno, že pokud se komunikace s občany daří, sběr využitelných odpadů (papír, sklo, plasty, kov, nápojové kartony) vč. jeho propagace může být samofinancovatelný. Komunikační strategii pro efektivní zapojení obyvatel do OH obce rádi pomůžeme obcím připravit v návaznosti na cíle a opatření obsažené v jejich plánech odpadového hospodářství.

Ing. Andrea Koláčková

(13. 6. 2017)

Plán odpadového hospodářství obce dle nové Metodiky certifikované MŽP

Vážení,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou na zpracování Plánu odpadového hospodářství („POH“) Vašeho města. Náš tým je autorem Metodického návodu pro zpracování POH obcí, certifikovaného Ministerstvem životního prostředí České republiky (více zde), a proto Vám se zárukou můžeme nabídnout zpracování této dokumentace.

Zpracování POH je dle zákona o odpadech povinností pro obce produkující více než 1 000 t ostatních odpadů. POH obce bude nutno zpracovat v návaznosti na v nedávné době zpracovaný nový POH Vašeho kraje, který v návaznosti na POH ČR obsahuje řadu nových zásad a cílů, jejichž realizace bude mít přímý vliv na odpadové hospodářství Vaší obce. Nevnímáme to však jen jako nutnou administrativní povinnost, ale spíše jako příležitost obce nasměrování potřebného rozvoje služeb pro odpady a/nebo pro odhalení rezerv vedoucích ke snížení tlaku na náklady odpadového hospodářství Vašeho města v budoucnosti.

Nabízíme také samostatnou dodávku software v prostředí EXCEL pro podporu zpracování POH obce v souladu s Metodickým návodem. Software provádí výpočty potřebné ke zpracování ukazatelů POH obce a obsahuje řadu tabulkových a grafických výstupů, což značně usnadňuje formální stránku zpracování této dokumentace.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na případnou spolupráci na zpracování Vašeho POH.

S pozdravem,

Ing. Pavel Novák
jednatel společnosti

(11. 4. 2016)

Výzkumný projekt Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni

Výstup projektu – Metodický návod pro přípravu POH obcí byl dne 28. 1. 2016 certifikován Ministerstvem životního prostředí

Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR.

V rámci výzkumného úkolu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky (číslo TD020304, název „Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni“) byl za spolupráce s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) připraven nový metodický návod pro zpracování POH obcí a tento byl dne 28. 1. 2016 MŽP certifikován. V současné době je již metodika plně připravena k využití obcemi. Tato metodika, podpořená softwarovým nástrojem pro snadnou a rychlou analýzu a zpracování návrhů pro rozvoj OH obce (k dispozici od poloviny února 2016), je obcím zdarma k dispozici a může jim napomoci při zlepšování jejich odpadového hospodářství, při snaze o naplňování cílů separace odpadů do roku 2020 (cíle evropské rámcové směrnice o odpadech) a v neposlední řadě při snižování tlaku na zbytečný růst nákladů OH obce.

Cílem autorů bylo vypracovat prakticky orientovanou metodiku pro přípravu POH obcí a nahradit v současné době již ne zcela aktuální metodiku pro přípravu POH obcí z roku 2004. Návod vznikal na základě výzkumu v 21 obcích s nejlépe fungujícím odpadovým hospodářstvím v České republice (hodnoceno na základě efektivity separace papíru, plastů a skla a fungujícího systému separace bioodpadů).

Návrh metodiky byl připomínkován partnery z oblasti komunální sféry a sdružením firem na poli odpadového hospodářství (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Česká asociace odpadového hospodářství). Připomínky byly s těmito partnery projednány, vypořádány a metodický návod byl na základě připomínek a postřehů sdružení municipalit a oborových svazů upraven. Metodický návod byl rovněž testován při přípravě POH obcí různé velikosti.

Certifikovaný metodický návod je v současné době zveřejněn pouze na webu zpracovatele, posléze však bude ke stažení také na webu MŽP, a to společně s „Případovými studiemi“ dobré praxe výše uvedených obcí, které rovněž mohou sloužit pro ostatní obce v ČR jako inspirace k rozvoji odpadového hospodářství obce.

Dokumenty ke stažení

Metodický návod pro zpracování POH obce

Osvědčení MŽP o schválení Metodiky k POH obcí

(2. 2. 2016)

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství
Kompletní dotační management na klíč. Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.