Články
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: ingpavelnovak@
@ingpavelnovak.cz

Seminář „Aktuální otázky mechanické a biologické úpravy odpadů 2017”

V současné době se kriticky přibližuje doba, kdy bude nutno zvolit technickou variantu pro odklon směsné komunální odpady (SKO) od skládek a připravit a realizovat rozsáhlé investice a systémové změny v nakládání s SKO, které zajistí realizaci zákazu skládkování SKO (§ 21, odst. 7 zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění) do konce roku 2023. Od 1. 1. 2024 se zavřou brány všech skládek pro SKO.

Pro odklon SKO od skládek se nabízí dvě skupiny technologií, přímé energetické využití odpadů ve spalovnách (ZEVO) a technologie mechanických a biologických úprav (MBÚ) pro SKO. Oby typy technologií jsou na trhu všeobecně dostupné a v zahraničí nebo i u nás ověřené letitou praxí, avšak regulační prostředí a trh pro MBÚ a jejich produkty, kterými jsou obecně „tuhá alternativní paliva“ (TAP), se v České republice teprve formují. Realizace obou typů technologií novými investicemi přitom zvýší náklady na odbyt SKO až na přibližně dvojnásobek ceny skládkování, a proto je třeba věnovat správné volbě strategie pro technické a organizační řešení odklonu SKO od skládek mimořádnou pozornost. Zatímco technologie ZEVO kromě vysokých investičních nákladů, potřeby zajištění odbytu tepla do dostatečně velkých distribučních sítí a celkové nechuti veřejnosti k umísťování těchto zařízení mají i řadu známých předností, u technologií MBÚ je kromě příležitosti k výrazně nižším nákladům na odbyt SKO také řada otevřených otázek stran podmínek pro jejich realizaci.

K tomuto aktuálnímu tématu Vás zveme na konzultační seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav směsných komunálních odpadů“, jehož úlohou je odpovědět na sadu naléhavých otázek, týkajících se využitelnosti MBÚ pro SKO v podmínkách ČR. Odpovědi na to, zda regulační prostředí v ČR (zejména legislativa a povolovací procesy) v kombinaci s technickými vlastnostmi SKO a TAP vytvářejí reálný prostor pro uplatnění technologií MBÚ v ČR za aktuálních a budoucích tržních podmínek pro odbyt TAP v ČR chceme poskytnout v rámci panelu odborníků ze státní správy, energetiky a odpadového hospodářství.

Seminář proběhne v Praze dne 23. listopadu. Přihlášku s úplným programem si můžete stáhnout ZDE.

Ing. Andrea Koláčková
(31. 10. 2017)

Seminář Praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti do OH obce

Pro stálý zájem opakujeme úspěšný seminář „Praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti do OH obce“. Seminář se bude konat v Praze dne 30. listopadu a je zaměřen na podporu realizace POH obcí. Je však vhodný také pro menší obce, které chtějí zlepšit spolupráci s obyvateli na poli OH.

Pro účinné využití nákladné infrastruktury a služeb pro odpadové hospodářství („OH“) obce je nutná informovaná spolupráce občanů. Obce si však často nevědí příliš rady, jak obyvatele ke spolupráci přesvědčit, když jsou všude dostupné nádoby, sběrná místa, informace a občané přesto příliš netřídí. Osvědčené způsoby přesvědčování a komunikace s obyvateli Vám nabízíme prostřednictvím semináře, do něhož jsme zapojili zkušenosti ze spolupráce s občany v obcích, které dosahují výborných výsledků v nakládání s odpady. Dozvíte se, co vede člověka k tomu, že se do systému OH obce aktivně zapojí, jakými způsoby účinně vychovávat a přesvědčovat občany ke spolupráci se systémem OH obce a jaké pomůcky a „produkty“ (často zcela bezplatné) jsou pro tuto práci k dispozici. Také se dozvíte, jak důležitou skupinou obyvatelstva jsou děti a jak spolupracují se školami v úspěšných městech. Ze semináře si odnesete koncept komunikační strategie pro podporu realizace POH či rozvoj OH Vaší obce a spoustu inspirace pro její naplnění a realizaci.

Přihlášku s úplným programem si můžete stáhnout ZDE.

Ing. Andrea Koláčková
(23. 10. 2017)

Seminář Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích

Pro stálý zájem opakujeme úspěšný seminář „Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích“. Seminář se bude konat v Praze dne 7. prosince a je zaměřený na realizaci plánu odpadového hospodářství obce v praxi, včetně identifikace vhodných rozvojových projektů. Seminář Vám přiblíží univerzální postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích. V souvislosti s tímto seminářem si Vám dovolujeme také nabídnout

  • vyhodnocení POH Vaší obce na klíč s využitím metodického návodu pro zpracování POH obcí certifikovaného Ministerstvem životního prostředí;
  • software v prostředí EXCELu pro podporu vlastního zpracování vyhodnocení POH.

Přihlášku s úplným programem si můžete stáhnout ZDE.

Ing. Andrea Koláčková
(23. 10. 2017)

Plán odpadového hospodářství obce dle nové Metodiky certifikované MŽP

Vážení,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou na zpracování Plánu odpadového hospodářství („POH“) Vašeho města. Náš tým je autorem Metodického návodu pro zpracování POH obcí, certifikovaného Ministerstvem životního prostředí České republiky (více zde), a proto Vám se zárukou můžeme nabídnout zpracování této dokumentace.

Zpracování POH je dle zákona o odpadech povinností pro obce produkující více než 1 000 t ostatních odpadů. POH obce bude nutno zpracovat v návaznosti na v nedávné době zpracovaný nový POH Vašeho kraje, který v návaznosti na POH ČR obsahuje řadu nových zásad a cílů, jejichž realizace bude mít přímý vliv na odpadové hospodářství Vaší obce. Nevnímáme to však jen jako nutnou administrativní povinnost, ale spíše jako příležitost obce nasměrování potřebného rozvoje služeb pro odpady a/nebo pro odhalení rezerv vedoucích ke snížení tlaku na náklady odpadového hospodářství Vašeho města v budoucnosti.

Nabízíme také samostatnou dodávku software v prostředí EXCEL pro podporu zpracování POH obce v souladu s Metodickým návodem. Software provádí výpočty potřebné ke zpracování ukazatelů POH obce a obsahuje řadu tabulkových a grafických výstupů, což značně usnadňuje formální stránku zpracování této dokumentace.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na případnou spolupráci na zpracování Vašeho POH.

S pozdravem,

Ing. Pavel Novák
jednatel společnosti

(11. 4. 2016)

Výzkumný projekt Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni

Výstup projektu – Metodický návod pro přípravu POH obcí byl dne 28. 1. 2016 certifikován Ministerstvem životního prostředí

Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR.

V rámci výzkumného úkolu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky (číslo TD020304, název „Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni“) byl za spolupráce s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) připraven nový metodický návod pro zpracování POH obcí a tento byl dne 28. 1. 2016 MŽP certifikován. V současné době je již metodika plně připravena k využití obcemi. Tato metodika, podpořená softwarovým nástrojem pro snadnou a rychlou analýzu a zpracování návrhů pro rozvoj OH obce (k dispozici od poloviny února 2016), je obcím zdarma k dispozici a může jim napomoci při zlepšování jejich odpadového hospodářství, při snaze o naplňování cílů separace odpadů do roku 2020 (cíle evropské rámcové směrnice o odpadech) a v neposlední řadě při snižování tlaku na zbytečný růst nákladů OH obce.

Cílem autorů bylo vypracovat prakticky orientovanou metodiku pro přípravu POH obcí a nahradit v současné době již ne zcela aktuální metodiku pro přípravu POH obcí z roku 2004. Návod vznikal na základě výzkumu v 21 obcích s nejlépe fungujícím odpadovým hospodářstvím v České republice (hodnoceno na základě efektivity separace papíru, plastů a skla a fungujícího systému separace bioodpadů).

Návrh metodiky byl připomínkován partnery z oblasti komunální sféry a sdružením firem na poli odpadového hospodářství (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Česká asociace odpadového hospodářství). Připomínky byly s těmito partnery projednány, vypořádány a metodický návod byl na základě připomínek a postřehů sdružení municipalit a oborových svazů upraven. Metodický návod byl rovněž testován při přípravě POH obcí různé velikosti.

Certifikovaný metodický návod je v současné době zveřejněn pouze na webu zpracovatele, posléze však bude ke stažení také na webu MŽP, a to společně s „Případovými studiemi“ dobré praxe výše uvedených obcí, které rovněž mohou sloužit pro ostatní obce v ČR jako inspirace k rozvoji odpadového hospodářství obce.

Dokumenty ke stažení

Metodický návod pro zpracování POH obce

Osvědčení MŽP o schválení Metodiky k POH obcí

(2. 2. 2016)

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství
Kompletní dotační management na klíč. Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.