Články
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: ingpavelnovak@
@ingpavelnovak.cz

Proběhne seminář Zkušenosti ze zpracování plánů odpadového hospodářství obcí

V mnoha obcích a městech probíhá nebo se připravuje zpracování nových plánů odpadového hospodářství obcí (POH). Náš tým je zpracovatelem POH obcí ve více krajích ČR. Nabízíme rozdělit se o zkušenosti ze zpracování POH obcí i z pozice autora Metodického návodu pro zpracování POH obce, certifikovaného MŽP, v rámci semináře „Zkušenosti ze zpracování plánů odpadového hospodářství obcí dle metodického návodu certifikovaného MŽP“.

Účastníci semináře získají možnost nákupu Software v prostředí EXCEL pro podporu zpracování POH obce se slevou ve výši vložného na seminář (pro prvního účastníka za firmu/obec). Software je v souladu s Metodickým návodem pro zpracování POH obcí. Software provádí výpočty potřebné ke zpracování ukazatelů POH obce a obsahuje řadu tabulkových a grafických výstupů, což značně usnadňuje formální stránku zpracování této dokumentace. Cena software činí 5000,- Kč + DPH a při účasti na semináři na něj poskytujeme slevu ve výši vložného na seminář pro 1 účastníka.

Seminář se uskuteční v Praze 13. 9. 2016 od 9.30 do 13.00 hodin. Pozvánka s programem a přihláškou na seminář je ke stažení ZDE. (Přihlásit se lze i vyplněním a odesláním níže zobrazeného e-tiskopisu.)

(5. 8. 2016)

Elektronické podání přihlášky

Doba konání: 13. září 2016, od 9.30 do 13 hodin

Na seminář přihlašuji závazně osob:

Titul, jméno, příjmení Společnost
IČO DIČ
Ulice Obec
PSČ Telefon
Email Číslo účtu plátce vložného

Cena: 1200,- Kč + DPH 21 % (252,- Kč), celkem s DPH 1452,- Kč.

Uplatňujeme slevu z nákupu Software pro podporu zpracování POH obcí ve výši 1200,- Kč + DPH (s DPH celkem 1452,- Kč): ; — pokud ano, čís. licence:

Způsob platby vložného: Převodem na účet pořadatele. Variabilní symbol = IČO nebo rodné číslo.
Vložné se hradí převodem předem. Daňový doklad bude předán při prezenci účastníka na semináři. Vložné se v případě neúčasti na semináři nebo při zrušení přihlášky méně než 7 dní předem nevrací, avšak je možno na seminář vyslat náhradníka nebo se účastnit ve druhém termínu (do naplnění kapacity). Počet účastníků semináře je omezen na 20.

Potvrzujeme závazně, že

dne   jsme uhradili, uhradíme

z účtu   u peněžního ústavu

na účet 155 211 339 / 0800 u České spořitelny.

Vaše poznámka

Plán odpadového hospodářství obce dle nové Metodiky certifikované MŽP

Vážení,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou na zpracování Plánu odpadového hospodářství („POH“) Vašeho města. Náš tým je autorem Metodického návodu pro zpracování POH obcí, certifikovaného Ministerstvem životního prostředí České republiky (více zde), a proto Vám se zárukou můžeme nabídnout zpracování této dokumentace.

Zpracování POH je dle zákona o odpadech povinností pro obce produkující více než 1 000 t ostatních odpadů. POH obce bude nutno zpracovat v návaznosti na v nedávné době zpracovaný nový POH Vašeho kraje, který v návaznosti na POH ČR obsahuje řadu nových zásad a cílů, jejichž realizace bude mít přímý vliv na odpadové hospodářství Vaší obce. Nevnímáme to však jen jako nutnou administrativní povinnost, ale spíše jako příležitost obce nasměrování potřebného rozvoje služeb pro odpady a/nebo pro odhalení rezerv vedoucích ke snížení tlaku na náklady odpadového hospodářství Vašeho města v budoucnosti.

Nabízíme také samostatnou dodávku software v prostředí EXCEL pro podporu zpracování POH obce v souladu s Metodickým návodem. Software provádí výpočty potřebné ke zpracování ukazatelů POH obce a obsahuje řadu tabulkových a grafických výstupů, což značně usnadňuje formální stránku zpracování této dokumentace.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na případnou spolupráci na zpracování Vašeho POH.

S pozdravem,

Ing. Pavel Novák
jednatel společnosti

(11. 4. 2016)

Výzkumný projekt Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni

Výstup projektu – Metodický návod pro přípravu POH obcí byl dne 28. 1. 2016 certifikován Ministerstvem životního prostředí

Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR.

V rámci výzkumného úkolu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky (číslo TD020304, název „Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni“) byl za spolupráce s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) připraven nový metodický návod pro zpracování POH obcí a tento byl dne 28. 1. 2016 MŽP certifikován. V současné době je již metodika plně připravena k využití obcemi. Tato metodika, podpořená softwarovým nástrojem pro snadnou a rychlou analýzu a zpracování návrhů pro rozvoj OH obce (k dispozici od poloviny února 2016), je obcím zdarma k dispozici a může jim napomoci při zlepšování jejich odpadového hospodářství, při snaze o naplňování cílů separace odpadů do roku 2020 (cíle evropské rámcové směrnice o odpadech) a v neposlední řadě při snižování tlaku na zbytečný růst nákladů OH obce.

Cílem autorů bylo vypracovat prakticky orientovanou metodiku pro přípravu POH obcí a nahradit v současné době již ne zcela aktuální metodiku pro přípravu POH obcí z roku 2004. Návod vznikal na základě výzkumu v 21 obcích s nejlépe fungujícím odpadovým hospodářstvím v České republice (hodnoceno na základě efektivity separace papíru, plastů a skla a fungujícího systému separace bioodpadů).

Návrh metodiky byl připomínkován partnery z oblasti komunální sféry a sdružením firem na poli odpadového hospodářství (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Česká asociace odpadového hospodářství). Připomínky byly s těmito partnery projednány, vypořádány a metodický návod byl na základě připomínek a postřehů sdružení municipalit a oborových svazů upraven. Metodický návod byl rovněž testován při přípravě POH obcí různé velikosti.

Certifikovaný metodický návod je v současné době zveřejněn pouze na webu zpracovatele, posléze však bude ke stažení také na webu MŽP, a to společně s „Případovými studiemi“ dobré praxe výše uvedených obcí, které rovněž mohou sloužit pro ostatní obce v ČR jako inspirace k rozvoji odpadového hospodářství obce.

Dokumenty ke stažení

Metodický návod pro zpracování POH obce

Osvědčení MŽP o schválení Metodiky k POH obcí

(2. 2. 2016)

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství
Kompletní dotační management na klíč. Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.